SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

963

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 25.08.2016 tarih 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin;

            “Sigortalı sayılanlar” başlıklı 9 uncu,

            “Sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 10 uncu,

            “Sigortalılığın başlangıcı ve bildirim yükümlülüğü” başlıklı 11 inci,

            “Sigortalılığın sona ermesi ve bildirim yükümlülüğü”  başlıklı 14 üncü,

            “Sigortalıların re’sen tescili” başlıklı 18 inci ,

            “Sigortalı hizmet kayıtlarının oluşturulması” başlıklı 20 inci,

            “Hizmet kayıtlarının düzeltilmesi” başlıklı 24 üncü,

            “Sigortalı işten ayrılış bildirgesi” başlıklı 25 inci,

            “Malûl sayılma, harp ve vazife malûllüğü” başlıklı 49 uncu,

            “Malûllük durumunun tespiti” başlıklı 51 inci,

“Yaşlılık aylığından yararlanma” ile “başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması başlıklı 55 ve 57 inci,

            “Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlanma şartları” başlıklı 60 ıncı,

            “Borçlanmaya ilişkin süreler” başlıklı 66 ıncı,

            “Tahsis talep tarihi” başlıklı 67 inci,

            “Kontrol muayenesi” başlıklı 78 inci,

            “Gerçeğe aykırı bildirimler” başlıklı 84 üncü,

            “İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi” başlıklı 94 üncü,

            “Sigortalıların prime esas kazançları” başlıklı 97 inci ve 98 inci,

“Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması” başlıklı 102 inci,

            “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 108 inci,

“İhale konulu işlerde ve Özel nitelikteki inşaatlarda araştırma ve re’sen ortak yapılacak işlemler” başlıklı 110,111 ve 112 inci,

            “İtibari hizmet süreleri ve primi” başlıklı 123 üncü,

maddelerinde değişiklik yapılmış ve ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili olarak Ek 3 üncü madde eklenmiştir. Ayrıca;

“Sosyal Güvenlik destek primine tabi olarak çalışma” başlıklı 58 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

  • “Ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç ev hizmetlerinde çalışanlar” artık sigortalı sayılmayan statüsünden çıkarılmıştır.
  • 4 (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri aynı gün itibariyle iptal edebiliyorlardı yapılan değişiklikle artık işe giriş bildirgesi, işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edilebilinecektir.
  • İlk defa işyeri bildirgesi veren işverenler ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan, hizmet akdi sona erenlerin işten çıkış bildirgesini söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verebileceklerdir.
  • Malullük tespiti ile ilgili olarak “Maluliyet Tespiti” ve “başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli olup olmadıkları” ibareleri eklenmiştir.
  • Borçlanmaya ilişkin sürelerle ilgili olarak; 2925 sayılı Tarım Sigortasına tabi olup 2925 başka sigortalılığı bulunmayanların borçlanılacak süreleri 4 (a) bendine, Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında, sigortalılığı bulunanların ise en son sigortalı olduğu kapsama göre yapılacaktır.
  • Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin borçlanmaları 4 (a) statüsünde sayılacaktır.
  • Yapılan değişiklikle 4 (b)’li sigortalıların prime esas kazanç beyanı ay içinde bir kez verilebilir. Aynı ay içinde başlatılan yeniden sigortalılık hali hariç olmak üzere, sigortalılık süresi sona erdikten sonra beyanın geçerliliği ortadan kalkmaktadır.
  • İhale konusu işlerde çalıştırılacak sigortalı sayısının belli olmaması ve devamlı işyerlerinden yapılan ihale konusu işler için kimlerin çalıştığının ihale makamınca Kuruma bildirilmesi halinde araştırma işleminde sadece bu kişilerin kazançları Kuruma bildirilmiş kazanç tutarı olarak dikkate alınacağı, ayrıca özel nitelikteki inşaatlarla ilgili olarak Defter ve belge tutma yükümlülüğü bulunmayan işverenler tarafından yapılan ve ihale konusu olmayan bina, tamirat, tadilat, tesisat, güçlendirme ve yıkım işlerinde araştırma işlemi yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

enazali@nazali.av.tr

Çağdaş Güren

Yönetici Ortak, Sosyal Güvenlik Müşaviri

cgüren@nazali.av.tr

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.