ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİKLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

340

27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliği, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği ve 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 25/08/2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen yönetmeliklerdeki bahse konu değişiklikler 4857 Sayılı İş Kanunu’na; 16/9/2014 tarihinde kabul edilen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4/4/2015 tarihinde kabul edilen 6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6/5/2016  tarihinde kabul edilen 6715 Sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha önceden getirilmiş olan değişikliklerin ikincil mevzuat olan yönetmeliklere aktarılmasından ibarettir. Diğer bir ifadeyle mevcut yönetmeliklere Kanuna paralel düzenlemeler ilave edilerek işbu Yönetmelikler Kanuna uygun hale getirilmiştir.

Bu kapsamda;

  1. 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Alt İşverenlik Yönetmeliği”nde yapılan değişiklik ile;

Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanakların işverenlere tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilecektir. İtiraz üzerine görülecek dava ilk derece mahkemesinde 4 ay içinde sonuçlandırılacak ve bu kararın temyizi hâlinde ise Yargıtay altı ay içinde kesin olmak üzere kararını verecektir. Bununla birlikte sonuç olarak, İş Müfettişi raporlarına otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme tarafından muvazaalı işlemin tespitini onanmış ise alt işverenin tescil işlemi iptal edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi olarak kabul edilecektir.

  1. 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği”nde yapılan değişiklik ile;

Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saati geçemeyecektir. Aynı zamanda, turizm sektörü için dört aya kadar denkleştirme uygulaması yapılabilecek ve hatta toplu iş sözleşmesi ile denkleştirme süresi altı aya kadar artırılabilecektir.

  1. 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği”nde yapılan değişiklik ile;

Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere zorunlu nedenlerle ve olağanüstü haller dışında fazla çalışma yaptırmak yasaklanmış ve bu hallerde fazla çalışma yaptırılması halinde ise haftalık otuz yedi buçuk saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzünden az olmamak üzere arttırılması zorunlu hale getirilmiştir.

Aynı zamanda işçiden fazla çalışma onayı alınması için öngörülen usul değiştirilmiştir. Daha önceden işçiden her yılbaşı fazla çalışma onayının alınması istenirken getirilen değişiklik ile fazla çalışma ihtiyacı olan işverenin bu onayı iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alması yeterli görülmüştür. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçiye otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu onayı geri alabilme imkânı getirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Çağdaş Güren

Yönetici Ortak, Sosyal Güvenlik Müşaviri

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.