ALTINA DAYALI DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

101

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2017/10840  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 27 Eylül 2017 tarih ve 30193 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendi değiştirilerek, altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için tevkifat oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Mükerrem Yanar

Ortak, YMM

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.