BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISINDA YER ALAN VERGİ DÜZENLEMELERİ

313

“Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur.

Söz konusu Kanun Tasarısında yapılması öngörülen vergi düzenlemeleri, kanun bazında ve ana hatlarıyla aşağıda özetlenmiştir.

 1. Kurumlar Vergisi Kanunu

a) Kurumlar Vergisi Oranı

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için kurumlar vergisi oranı %22’ye çıkartılacak ve bu oranı %20’ye kadar indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecektir.

b) Taşınmaz ve İştirak Satış Kazancı İstisnası Oranı

Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, kazancın %50’sine indirilmektedir.

c) Bankalara Borçlu Olanların ve Bunların Kefillerinin, Bu Borçlara Karşılık Olarak Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Bankalara Devrinden Doğan Kazançları ve Bankaların Bu Varlıkları Elden Çıkartmalarından Doğan Kazançlarına Tanınan Kurumlar Vergisi İstisnasının Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerini Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi

Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerini  kapsayacak şekilde genişletilmekte, mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, iştirak hisseleri için %75 olarak yeniden belirlenmektedir.

d) İmalat Sanayii İçin Teşvik Belgeli Yatırımlarda 2018 Oranları

İmalat sanayii için teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 yılı harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar vergisi indirim oranının 2018 yılı yatırım harcamalarında da kullanılması öngörülmektedir.

e) Kooperatiflerde Muafiyet ve Risturn İstisnası

Kooperatiflerde muafiyete ilişkin olarak yeni yapılacak olan düzenleme çerçevesinde  risturn istisnası kaldırılmakta ve bu istisna tüketim kooperatifleriyle sınırlı hale getirilmektedir.

f) Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinde Özel İndirimin Gider Kaydedilmesi

Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketleri Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca ayırdıkları özel karşılıkların tamamı, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate alınabilecektir.

 1. Gelir Vergisi Kanunu

a) Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Esas Tarife” başlıklı 103 üncü maddesinde yer alan tarifenin üçüncü gelir dilimine uygulanan %27 oranı %30’a çıkartılmaktadır.

b) Kira Gelirlerinde Uygulanan Götürü Gider Oranı

Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmektedir.

c) Dağıtılmayan Kurum Kazançlarına Stopaj Uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar sermayeye eklenmeyen ve/veya kar dağıtımına da konu edilmeyen dağıtılabilir kârlar üzerinden gelir vergisi stopajı yapılacaktır.

Öngörülen düzenleme kapsamında stopaja tabi tutulduktan sonra söz konusu kazançların;

 • Sermayeye eklenmesi halinde, bu düzenleme uyarınca yapılan tevkifatın sermayeye eklenen kazanca isabet eden kısmının red ve iade olunacağı,
 • Dağıtıma tabi tutulması halinde ise dağıtılan kazançlar üzerinden bu düzenleme uyarınca yapılan tevkifatın bu kazançlar üzerinden kar dağıtımına bağlı olarak 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6/b-i ve 6/b-ii bentleri ile 5520 sayılı Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yapılan tevkifata mahsup edileceği,
 • Mahsuba konu tutarın kar dağıtımına bağlı olarak hesaplanan vergiden fazla olması halinde fark tutarın veya hesaplanan verginin bulunmaması halinde dağıtılan kazanca isabet eden tevkifat tutarının kuruma red ve iade olunacağı

düzenlenmektedir.

d) Asgari Ücretlinin Vergisi

Asgari ücret tutarında gelir elde edenlerin gelirlerinin, yılın son aylarında gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine geçmeleri nedeniyle oluşan durumu önlemek amacıyla bir düzenleme öngörülmektedir.

 1. Katma Değer Vergisi Kanunu

a) Vergi Sorumluluğu

Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi öngörülmektedir.

b) Rooming Hizmetleri

Uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması hizmetleri katma değer vergisinden müstesna tutulacaktır.

Yapılacak olan bu değişiklikle, cep telefonu abonelerinin yurt dışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurt dışındaki operatör tarafından, yurt içindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ve bu bedelin tüketiciye yansıtılması KDV’den istisna  olacaktır.

c) Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Yapılan Teslimler

Öngörülen bu düzenleme ile finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin, bu borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimi katma değer vergisinden istisna olacaktır.

d) İmalat Sanayii Yatırımlarına İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Katma Değer Vergisinin İadesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılacak değişiklik ile imalat sanayii yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması, 2018 yılında da sürdürülecektir.

e) Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi İçin KDV İstisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenecek olan geçici maddeyle, FATİH Projesi kapsamında maliyetlerin düşürülmesi amacıyla katma değer vergisi ve diğer bazı vergilerde istisna hükümleri getirilmektedir.

 1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu

a) Engellilerin Taşıt İktisabındaki İstisnaya Sınırlama

Yapılacak olan düzenleme ile otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisna, Bakanlar Kurulunca ÖTV Kanunu’nun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendine göre özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak fiyat grupları itibariyle farklı oranlar belirlenmesi halinde, belirlenen en yüksek orana tabi olanların dışındaki taşıtlarla sınırlandırılmaktadır.

b) Makaronların ve Meyveli Gazozların ÖTV Kapsamına Alınması

Yapılacak olan düzenleme ile makaronlar ve meyveli gazozlar özel tüketim vergisi kapsamına alınmaktadır.

 1. Vergi Usul Kanunu

a) Bilinen Adres ve Tebligat

Vergi Usul Kanunu’nun 101 inci maddesinde sayılan bilinen adreslere, mükelleflerin MERNİS kayıtlarıda yer alan yerleşim yeri adresleri eklenmiş ve tebligat yapılması hususları da bu paralelde yeniden düzenlenmiştir.

b) Yetki Maddesi (Mükerrer 257 nci Madde)

Belge, bilgi, bildirim gibi konularda Maliye Bakanlığına tanınmış olan düzenleme yetkisinin sınırları genişletilerek bu konuda elektronik ortamda istenilebilecek unsurların çerçevesi genişletilmiş ve elektronik ticaretin vergilendirilmesindeki usul ve esasların temeli atılmıştır.

 1. 6183 Sayılı Kanun

a) Amme Alacağı Ödenmeden Yapılamayacak İşlemler

Amme alacağı ödenmeden yapılamayacak işlemleri düzenleyen 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi değiştirilerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşlara (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

b) Kamu Borcunun Bankacılık Sisteminden Ödenmesinde Komisyon Alınabilmesi

Kamu alacaklarının yurt dışında bulunan mükellefler tarafından yurt dışı bankaların banka kart ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine olanak sağlanmaktadır.

c) İhtiyati Hacze İtiraz, Ödeme Emrine İtiraz, Teminatlı Alacaklarda Ödeme ve Mal Bildirimi Süreleri

Aşağıda belirtilen maddelerde yer alan 7 günlük süreler 15 güne çıkartılmaktadır.

– İhtiyati hacze itiraz süresi (Madde 15),

– Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten düzenlemede yer alan süre (Madde 55),

– Teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen ödeme süresi (Madde 56)

– Ödeme emrine itiraz ve itirazı reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süresi (Madde 57)

– Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapis cezası kararı alınması için geçmesi gereken süre (Madde 60)

 1. Gider Vergileri Kanunu

a) Özel İletişimVergisi

Bütün hizmetler için özel iletişim vergisi oranları %7,5 olarak belirlenmektedir.

b) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

İşlemin yapıldığı yere bakılmaksızın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar banka ye sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmektedir.

 1. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıkartılmaktadır.

 1. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 2 nci maddesine eklenen hükümle, taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan değerler taşıt değeri olarak tanımlanmaktadır.

– Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştirilerek, vergilendirme kriterlerine taşıt değeri de eklenerek ödenecek vergi tutarı aracın değerine göre  farklılaştırılmaktadır.

 1. Damga Vergisi Kanunu

a) Bakanlar Kurulu Yetkisi

Damga vergisi tutar ve oranlarının artırılması veya indirilmesi konusundaki Bakanlar Kurulu yetkisinin, kâğıt türleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

b) Kamu Özel İş Birliği Projelerinin Finansmanına İlişkin İstisna

Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna olacaktır.

 1. Harçlar Kanunu

a) Kamu Özel İş Birliği Projelerinin Finansmanına İlişkin İstisna

Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, harçlardan istisna olacaktır.

b) Transfer Fiyatlandırması Yöntem Belirleme Anlaşması Harçları

Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmaktadır.

 1. Emlak Vergisi

Takdir komisyonlarınca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanmaktadır.

NOT: Kanun Tasarısında yer alan düzenlemeler ana hatlarıyla özetlenmiş olup, söz konusu Tasarının kanunlaşması halinde yapılan değişiklikler ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Mükerrem Yanar

Ortak, YMM

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.