SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI

174

Duyurumuz; 20.10.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”), Danıştay 15. Dairesi’nin kararı ile yürütmesinin durdurulması hakkındadır.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası tarafından, Yönetmelik kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması ile ilgili sınırlamalar getiren hükümlerin bu konudaki mevcut düzenlemeler ile çelişir durumda olması ve hak kaybı yaratabileceği gerekçeleriyle, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile çelişen hükümlerin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Ayrıca, Türk Dermatoloji Derneği tarafından da, Yönetmelik hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve ilgili sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesi ile Yönetmelik’in iptali davası açılmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda; ilgili kurum ve kuruluşlarca hazırlanan ve kişisel verilere ilişkin hükümler içeren mevzuat taslakları hakkında, kişisel verilerin korunması konusunda genel nitelikte bir kontrol ve denetim yetkisine sahip olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan görüş alınmasının şart olduğu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kontrol ve denetiminden geçirilmeksizin hazırlanan ve 20.10.2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren dava konusu düzenlemenin bu nedenle mevzuata ve hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşullar gerçekleşmiş olduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde Ersin Nazalı ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.