SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

90
Judge gavel and scales of justice and book background

Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 01.12.2017 tarih ve 30257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ değişikliği ile sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatının, satış veya talep toplama süresinin başlamasından önce aşağı yönlü revize edilebilmesine imkân tanınmıştır. Söz konusu değişiklik kapsamında, eski Tebliğ’in 10. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatına, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığına, satışa konu sermaye piyasası aracının nominal değerine, faiz veya ek getiri aralığına ya da faiz veya iskonto oranına izahnamede yer verilmediği ve fiyat tespit raporu hazırlama zorunluluğu bulunmadığı durumlarda sermaye piyasası araçlarının halka arzına en erken, izahnamenin önceden yayımlanmış olması kaydıyla bu bilgilerin özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmasını takip eden üçüncü gün başlanabilir. Sermaye piyasası araçlarının halka arz fiyatı, fiyat aralığı ile talep toplanması durumunda fiyat aralığı ya da faiz veya iskonto oranı yapılacak bir özel durum açıklamasıyla satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce veya söz konusu süreler içerisinde izahname değişikliği gerektirmeksizin aşağı yönlü revize edilebilir. Fiyatın satış ve/veya talep toplama süresinin başlangıç tarihinden önce revize edilmesi durumunda halka arza en erken yapılacak özel durum açıklamasını takip eden ikinci gün başlanabilir. Söz konusu revizenin satış ve/veya talep toplama süresi içerisinde yapılması durumunda ise belirlenen halka arz süresine asgari iki iş günü ilave edilir.”

Tebliğ ile halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarından kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek oran, yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştür. Eski Tebliğ’in 18. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve halka arz edenin talebini de dikkate alarak asgari tahsisat oranlarını sıfıra indirebilmesine veya bir kata kadar artırabilmesine imkân tanınmıştır.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Semih Metin

Avukat, Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.