MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU

385

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği  (Sıra No:1) ile getirilmiş ve Kırşehir ili dışındaki mükellefler için 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” düzenlenmesi zorunluluğuna ilişkin  olarak,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.3) ile yeni düzenlemeler yapılmıştır. Anılan tebliğ yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklik yapan 3 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile getirilen düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir:

  • 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” başlıklı 4. maddesinin dokuzuncu fıkrası olan “25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 5 inci maddesi kapsamında yarım çalışma ödeneği alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından en geç beyannamenin ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda gönderilecektir.bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.
  • 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’ne şu ifadeleri içeren “Geçici 4. Madde” eklenmiştir:

Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01.06.2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.”

  • Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Sıra No.3) maddesi ile 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nin “Yürürlük” başlıklı 15. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, söz konusu 1 Sıra No.lu Tebliğ’in  Geçici 4. maddesinin 01.01.2018 tarihinde, diğer maddelerin 01.07.2018 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında, Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 01.06.2017 tarihinden itibaren başlamış olan Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgelerinin birleştirilmesine ilişkin uygulamaya;

  • Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2018,
  • Diğer illerdeki tüm mükellefler için ise 01.07.2018

tarihinden itibaren geçilecektir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde aşağıdaki kişilerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

Ersin Nazalı

Yönetici Ortak, Avukat, YMM

Mükerrem Yanar

Ortak, YMM

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.