E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca; 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 milyon...

7 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’in “6- Maliye Bakanlığı...

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama...

08/12/2017 tarihli 30264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile İran İslam Cumhuriyeti menşeli “granit” ithalatına ilişkin olarak...

07/12/2017 tarihli 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile  28/8/2015 tarihli ve 29459 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ...

05/12/2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Seri Numaralı Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bazı eşya ile ilgili Dünya Gümrük Örgütü Armonize...

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler: Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4....

Mükelleflerin 2018 yılında tutacakları tasdike tabi defterlerini en geç 2017 Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE DEFTER AÇILIŞ TASDİKLERİ Tasdike...

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer...

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 87. maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar, 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 299 Seri No.lu Gelir...