69 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği  ile 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu...

Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde yapılan değişikliğe ilişkin duyuru, 03.10.2017 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi sitesinde yayınlanmıştır. Söz konusu duyuruya göre; Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik...

Duyurumuzda; 29.09.2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik kapsamında düzenlenen...

Duyurumuz; 20.10.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”), Danıştay 15. Dairesi’nin kararı ile...

Sirkülerin Özeti: - 9617.00.00.00.11 ve 9617.00.00.00.19 tarife pozisyonlarındaki eşyaya gelen gözetim uygulaması - İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/5) 1’inci maddesinde yapılan değişiklik -...

"Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 27 Eylül 2017 tarihinde TBMM’ye sunulmuştur. Söz konusu Kanun Tasarısında yapılması...

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı...

26 Eylül 2017 tarih ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği ile Ülkemizin akdetmiş olduğu çifte...

27 Eylül 2017 tarih ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile,...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB mevcut destek programlarında revizyonlar yapılacağı ve yeni destek programları ekleneceğine ilişkin çalışmalar yapıldığını duyurdu. KOSGEB KOBİ Gelişim...