Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kararlarından “İskân izni alınması için gerekli olan Sgk-vergi borcu yoktur denetimlerinin oluşturulacak bir ara yüz ile elektronik ortamda...

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Tasarıda; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen, ...

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği’ne İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan...

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 01/01/2018 - 31/12/2018 tarihleri arası için bir...

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12. maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden...

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2018 tarihinde yayımlanan “Mali ve sosyal haklar” konulu genelge ile 01/01/2018 – 30/06/2018 dönemi için...

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 01/01/2017 - 31/12/2017 tarihleri arası için tespit...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 5.12.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Kasım ayına ilişkin bazı primlerin...

Gelir İdaresi Başkanlığınca 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapmak üzere hazırlanan...

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler: Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4....