“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı...

26 Eylül 2017 tarih ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 Seri No’lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği ile Ülkemizin akdetmiş olduğu çifte...

27 Eylül 2017 tarih ve 30193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile,...

20 Eylül 2017 tarihli ve 30186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10718 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.ebeyanname.gib.gov.tr adresinde daha önce yapılan duyuruda, 01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi için) KDV 1 beyannamesi yeni...

12/09/2017 tarih ve VUK-95/ 2017-8 sayılı Sirküler’de; 213 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde, beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuruda, 01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi için) KDV 1 beyannamesi yeni versiyonuna teslim...

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 83. maddesiyle yapılan düzenleme ile KDV Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından (1) Sıra No.lu KVK Genel Tebliği’nin 5.6.2.4.3 numaralı kısmında yapılan güncellemeye göre, “5.6.2.4.3. Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan...

Resmî Gazete Tarihi: 17 Ağustos 2017 Resmî Gazete Sayısı: 10585 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişiklik ile, Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon...