7 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)’in “6- Maliye Bakanlığı...

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama...

Mükelleflerin 2018 yılında tutacakları tasdike tabi defterlerini en geç 2017 Aralık ayı sonuna kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE DEFTER AÇILIŞ TASDİKLERİ Tasdike...

5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer...

Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 87. maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar, 06 Aralık 2017 tarih ve 30262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 299 Seri No.lu Gelir...

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara göre (III/B.3.3 Bölümü), “İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde iade edilemeyen kısmı, izleyen...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/d-4 maddesi uyarınca, gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Söz konusu istisnaya ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri...

Türkiye Cumhuriyeti adına 3 Kasım 2011 tarihinde imzalanan ve 3 Mayıs 2017 tarihli ve 7018 sayılı Kanun'la onaylanması uygun bulunan "Vergi Konularında Karşılıklı İdari...

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 46 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının % 12,37 olarak tespit...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No: 3) ...