Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 25.08.2016 tarih 29812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.             Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin;          ...

6728 SAYILI KANUN İLE İFLASIN ERTELENMESİ UYGULAMASINA DAİR 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İflâsın Ertelenmesine İlişkin Genel Bilgi (İİK. m. 179 Vd.): Sermaye...

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.08.2016 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6728 sayılı Torba Kanun...

GİRİŞ  Anayasa’nın 120. maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu (“OHAL Kanunu”) ‘nun 3/1-b bendine göre, ülke genelinde 21.07.2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren doksan...

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamaya göre mükelleflerin vergi borçlarının yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilmesine ilişkin yeni ve önemli düzenlemeler getirilecek olup bu çerçevede...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan iç yazı ile Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamındaki kurs ve programlarda bazı değişikliklere gidilmiştir. Yayımlanan iç yazı ile kurs...

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla başta; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Gider Vergileri Kanunu (BSMV),...

İlgili Duyurunun Özeti: “İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller...

5510 sayılı Kanuna 6645 sayılı Kanun ile eklenmiş olan Ek 10 uncu maddesi uyarınca,  23/04/2015 tarihinden itibaren özel sağlık kurum ve kuruluşları yada vakıf üniversitelerinin,...

Bilindiği üzere, 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi uyarınca mesleği gereği röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru,...